هر شب ساعت 20 و 22 ایونت شب مافیا

ظرفیت 30 نفر
گرداننده: مجتبی عسگری
داور: سعید اربعه

بزرگترین لیگ شب مافیای ایران

باحضور برترین

داوران وگردانندگان

 شب مافیای ایران

بزرگترین لیگ شب مافیای ایران

 

باحضور برترین داوران و

گردانندگان شب مافیای ایران