رئیس مافیا


نقش رییس مافیا در بازی شب مافیا :

سرکرده و دان مافیا تصمیم گیرنده اصلی و نهایی گروه مافیا است. هرشب با تصمیم و اشاره او فرد منتخب مافیا برای کشته شدن به گرداننده اعلام میشود. درشب ویژگی خاص او از است که اگر توسط کاراگاه انتخاب شود شهروند به نظر میرسد و هویتش فاش نمیشود. او شخصیت کلیدی گروه مافیاست و باید حواسش به همه باشد و سعی کند از بین شهروندان شخصیت های مهم رااز بازی خارج کند . باید نظر بقیه اعضای مافیا را هم در نظر بگیرد تا در نهایت بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
نکته1:اگر رئیس از بازی خارج شود بقیه افراد مافیا تصمیم میگیرند چه کسی از بازی خارج شود.
نکته2:او در بازی دارای محافظتی است که اگر در بازی باشد جانی گرگ نما سندیکا فداییو دست کج نمیتوانند به رئیس حمله کنند.
نقطه ضعف:اگر در شب به سندیکا حمله کند حمله مافیا بی اثر بودهو سندیکااز بازی خارج نمیشود.
نقطه ضعف2:اگر جادو شود یا دست کج به او حمله کند توط کاراگاه قابل شناسی خواد بود از این لحظه همه افراد مافیا تصمیم میگیرند چه کسی در شب کشته شود.(در این صورت محافظ خود به خود از سمَتش برکنار خواهد شد)

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *